fbpx

Raamatupidamistarkvara

Raamatupidamistarkvara

Aruandvad isikud

Aruandvate isikute aruandeid saab Directos kajastada kulutuste all, mis sisaldub Directo baaspaketis. Töötajad saavad kuluaruanded sisestada otse või saata kuludokumendid Directosse, kus raamatupidaja koostab nende põhjal aruandva isiku aruande.

Kulutuste peamised võimalused on:

 • majanduskulude ja komandeeringu aruannete koostamine
 • auto sõidupäeviku koostamine
 • tšekkide saatmine Directosse meiliga või läbi liideste
 • kulutuste menetlus/kinnitusring
 • tšekkide ja kulutuse väljamakse valuutad võivad erineda baasvaluutast
 • kulutuse tüüpide eelseadistamine sisestamise lihtsustamiseks
 • kulutuse summad kajastuvad KMD INF1-s, kui hankijalt ostu summa ületab kehtestatud piirmäära
 • aruandvate isikute kulutuste väljamaksete pangafaili koostamine

Kassatarkvara

Kuigi sularaha osatähtsus ajaga väheneb, on paljudel firmadel oma äritegevuse spetsiifika tõttu siiski oluline roll kassal ja sularaha käitlemisel. Directo kassafunktsionaalsus sisaldab:

 • kassasissetulekud
 • kassaväljaminekud
 • kassaliikumised – kassast panka, inkassatsioon
 • kassadokumente saab menetleda vastutava isiku poolt

Lisaks eelnevale on Directos ka suurepärased võimalused kassamüügiks jaemüügifirmadele.


Konsolideerimistarkvara

Directo konsolideerimine võimaldab Directo äritarkvara kasutaval kontsernil koostada konsolideeritud aruandeid kiiresti ning vigadeta. Directo konsolideerimise olulisemad võimalused on järgmised:

 • konsolideeritud bilansi ja kasumiaruande koostamine reaalajas – tütarfirmades tehtud muudatused kajastuvad kohe ka kontserni aruannetes
 • erinevate arvestusvaluutadega tütarfirmade konsolideerimine
 • vähemusosaluse arvestus kontserni aruannetes
 • grupi aruandeid saab koostada ka juhul, kui tütarfirmad kasutavad emafirmast erinevat kontoplaani. Näiteks välismaal asuvad tütarfirmad
 • võimalik konsolideerida tütarfirmat, mis ei kasuta Directot. Tütarfirma andmed saab sisestada käsitsi või importida Excelist
 • keerulisemate struktuuridega ja mitmetasandiliste kontsernide konsolideeritud aruannete koostamine
 • kontserni eelarve jälgimine kogu kontserni või tütarfirmade eelarvete koondina
 • ühine kontserni müügi- ja ostureskontro
 • kontserni põhivara arvestus grupisisese põhivara müügi-ostu korral
 • kontserni rahavoogude aruande võimalus

Eelarvete tarkvara

Directosse sisestatud eelarve korral saab mugavalt jälgida eelarve täitmist. Finantseelarve võimaldab võrrelda planeeritud näitajaid tegelike näitajatega erinevates vaadetes – kogu ettevõtte, allüksuse, objekti, projekti vms lõikes. Directo eelarved võimaldavad:

 • bilansi ja kasumiaruande võrdluseid eelarvega erinevate perioodide lõikes
 • eelarve andmete importi Excelist
 • mitut eelarvet sama perioodi kohta, näiteks kinnitatud eelarve ja korrigeeritud prognoos
 • lisaeelarved
 • tegelike andmete võrdlus erinevate eelarvetega (eelarve, prognoos)
 • projekti eelarvete jälgimine ja võrdlus erinevate perioodide lõikes
 • allüksuste juhid ja projektijuhid saavad ise jälgida oma üksuse või projektide tulemusi võrreldes eelarvetega
 • eelmise aasta eelarve põhjal järgmise aasta eelarve loomine

Aruandlustarkvara

Directo finantsaruannete võimalused on laialdased ja paindlikud ning rahuldavad erinevate infotarbijate vajadusi. Põhjalikult läbimõeldud finantssüsteem võimaldab aruandluse näol luua tööriistad erinevates rollides töötajatele. Finantsaruandluse peamised võimalused on järgmised:

 • piiramatu hulk isekirjeldatavaid ja erinevates keeltes finantsaruandeid – bilanss, kasumiaruanne, finantsi statistika
 • aruannete tükeldamine perioodide võrdlemiseks ja trendide hindamiseks
 • võrdlused eelarvete ja erinevate perioodidega
 • põhjalik aruandlus objektide ja projektide lõikes võrdluses erinevate perioodide ja eelarvetega
 • võimalus määrata töötajale õigus näha ainult oma allüksuse, projekti vms aruandeid
 • finantsanalüüsi tarbeks ise kirjeldada aruandeid kõigi finantsnäitajate põhjal
 • funktsionaalsus – aruandes saab klikkida algdokumendini välja
 • kõik aruanded on avatavad Excelis
 • KMD ja INF1 aruannete failide koostamine Directos, Maksuameti kodulehel üles laadimiseks

Tulemusüksused

Detailsema ülevaate firma käekäigust annab tulemusüksuste arvestus. Tulemusüksused võivad olla osakonnad, valdkonnad, töötajad, autod jne. Programmides nimetakse tulemusüksusi erinevalt, näiteks dimensioonideks või objektideks, Directos nimetatakse neid objektideks. Soovi korral on võimalik üles ehitada keerulisi objektisüsteeme, mis tagavad detailse ja ülevaatliku aruandluse erinevateks vajadusteks. Peamised võimalused on:

 • objekti tasemetega saab eristada eri tüüpi objektid, tasemete arv on piiramatu
 • võimalus luua multidimensionaalseid hierarhilisi objekte keerulisemate aruandlusvajaduste ja kiirema objektide asetamise jaoks
 • objektid või nende komplektid võivad asetuda automaatselt, lähtudes kasutajast või seadistustest
 • mugav asetamine maatriksasetajast valides erinevatest tasemetest vajalikud objektid
 • kindla taseme võib määrata kohustuslikuks – ilma selleta ei saa dokumenti kinnitada – mis tagab, et vajalikud objektid kindlasti lisatakse
 • laialdaste võimalustega ja detailne aruandlus
 • objektide tulemuste esitlus ülevaatliku pöördtabelina
 • objektide tegelike tulemuste võrdlus eelarvega võrreldavate perioodide lõikes
 • kasutajaõigustega saab tulemusüksuse juhile anda õiguse oma üksuse aruannete vaatamiseks
 • lisaks objektide arvestusele tulemuse arvestus ka projektide lõikes

Menetlus

Dokumentide liikumist ja allkirjastamist kiirendab menetlus. Menetlus on olemuselt kinnitusring, kus dokumendid allkirjastatakse programmis elektrooniliselt.

 • menetleda saab järgnevaid dokumente: arve, ostuarve, kulutus, ostutellimus, palk, kassaorder, uuring, kaust, sissetulek ning mahakandmine.
 • menetlus võib olla kas järjestikune või paralleelne
  • järjestikuse korral menetleb esmatasandi allkirjastaja dokumendi enne kui see liigub järgmise tasandi menetlejale
  • paralleelse puhul saavad menetlejad anda allkirju samaaegselt
 • oma kinnituse dokumendile saab anda vastavas ülevaatlikus aruandes
 • teavitus meiliga, kui on menetlemist vajavaid dokumente
 • teavitus menetluse keeldumisest määratud isikule
 • võimalus määrata asendaja teatud perioodiks
 • menetleda saab eraldi iga kulurida, mitte ainult tervikdokumenti
 • menetlusmallid, mis võimaldavad menetlejate komplekte mugavalt dokumendile asetada
 • isiku automaatne lisamine dokumendi menetlejaks vastavalt määratud reeglitele
 • tingimuste määramine, millisel juhul tühistatakse eelnevalt antud allkirjad
 • summade limiidid menetlejatele
 • menetleja saab määrata kulude jaotust kontode, projektide või objektide lõikes
 • dokumenti saab kinnitada ja tasumisele saata, kui vajalikud allkirjad on antud

Paberivaba raamatupidamistarkvara

Directo kasutajale on paberivaba raamatupidamine igapäevareaalsus. See kiirendab ka tööprotsesse ja infoliikumist ning on keskkonnasõbralik.

 • ostuarved saab hankija saata meiliga otse Directosse või edastada ise Outlookist paari klikiga
 • Vähendamaks töömahukat pabertšekkide käsitlemist saab kulutaja need mobiiliga pildistada ning saata Directosse koos omapoolse kommentaariga. Tšekkidest saab mugavalt koostada majanduskulude aruande ning need lisatakse aruande manusteks.
 • e-arvete saatmine ja vastuvõtmine on Directos kättesaadav kõikidele klientidele
 • kui palju ostudokumente saabub meiliga pdf kujul, on võimalik käsitsi andmete sisestamise vähendamiseks lasta e-arvete operaatoritel need digitaliseerida ning Directosse jõuavad andmed juba e-arve formaadis
 • kuludokumentide allkirjastamiseks vastutavate isikute poolt on Directos menetlus, mis võimaldab läbida kinnitusring palju kiiremini kui paberdokumentide puhul
 • kõik pdf dokumendid saab lisada dokumentidele manuseks, kus need on kergesti leitavad
 • kõik maksudeklaratsioonide failid saab Directos koostada ning Maksuameti kodulehel üles laadida